صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد مظفری

سردبیر: اعظم کدایی

هیئت تحریریه: مصطفی مظفری، عبدالکریم نیسنی، علیکرم نیرم، عبدالله دشتی مکان، حمید قیصری

عکاس: مجید مظفری، محسن طاهریان، محمد فرخی نیا

آدرس دفتر: خیابان رزمندگان جنب حسینیه حضرت زینب(س)

تلفکس: ۰۷۷۳۳۱۴۷۵۴۴

تلفن همراه: ۰۹۳۹۷۷۴۳۳۹۸

خبر بندر | بندرگناوه، بندر دیلم، بوشهر