شما اینجا هستید
اخبار » ظرفیت گردشگری وتوانمندسازی جذب گردشگردر استان بوشهر


گفتگوی اختصاصی با آقای حسین فقیه مدیر تور گردشگری بوشهرتور در مورد گردشگری استان بوشهر و منطقه
گردشگری همانطور که ازنامش ،پیداست به فعالیت افرادی اطلاق می شود که درحال سفرهستندوقصد اقامت دریک محل یا مکانی به دور ازخانه وزندگی خود دارند.
درست است که ،گردشگری به طور معمول درابتدا به شکل سنتی بوده است،اما با تکامل فرهنگ ها ،اقتصادها،ودانش گردشگری ومتداول شدن این صنعت گردشگری به شکل پایدارتردیگری رسیده است،افرادی که دراین حرفه مشغول به فعالیت هستندبه آن نظم وهدف خاصی بخشیده اند،من جمله درنظرگرفتن سفری با برنامه ریزی دقیق ومطالعه درمورد آن مکان وتحت حفاظت قراردادن مقاصدواهداف سفربه عنوان مهمترین عوامل درمقوله گردشگری خود قرار داده اند،که میتوان گفت ؛استان بوشهرو جاذبه های گردشگری این استان نیزجدا ازاین صنعت نیست ودرقلب خود کسانی دارد که فکرواندیشه شان ،شناخت جاذبه های گردشگری و فرهنگ غنی ،آداب ورسوم منطقه وبه دنبال آن نو آوری وکمک به چرخه ی اقتصاداستان هست که درادامه مبحث ،به پای گفتگوی کارشناسانه مدیرتور گردشگری بوشهرتور ،آقای حسین فقیه می نشینیم ،تا راه گشایی باشد به شناخت بهتروبیشترگردشگر وتورهای گردشگری دراستان بوشهر
۱*-لطفا خودتان را معرفی کنید ؟
حسین فقیه هستم ،دارای لیسانس معماری وفوق لیسانس کامپیوترو دانش آموخته ،برتردوره گردشگری دراستان بوشهروسرپرست گروه گردشگری بوشهرتور

۲*-چندسال هست در حوزه گردشگری فعالیت میکنیدوچگونه جذب این کسب وکارشدید؟
از آنجایی که درجوانی به سفرکردن علاقه خاصی داشتم و به اکثرشهرهای ایران وحتی ۱۲ کشورمختلف نیزسفرکرده ام واین سفرهای مختلف بیشترین انگیزه بودکه باعث شدوارد عرصه گردشگری شوم.وازسال ۹۵ به مدت شش ماه تورهای ازتهران به مقصدکشور ارمنستان وگرجستان انجام میدادم که درپی آن ازاسفندماه سال ۹۶ کارتورلیدررا دراستان بوشهربه صورت حرفه ایی آغازکردم.

۳*-چگونه بفکر راه اندازی یک مجموعه ازتور گردشگری دراستان بوشهرافتادیدوگردشگری چیست؟
ازسال ۹۷اقدام به راه اندازی گروه گردشگری باعنوان بوشهرتور کردم،تا باحضور لیدران تخصصی وحرفه ایی کارگردشگری را با قدرت بیشتر ادامه دهم ودرحال حاضربوشهرتورازشش عضو اصلی برخورداراست که هرکدام درتخصصی خاص همراه با گردشگران وبرگزاری تورها همکاری های لازم را انجام میدهند،که تیم بوشهرتورتا کنون با اجرای بیش از ۱۳۰ تور خروجی وبیش از نود تور ورودی به استان بوشهروحدود هفت هزار مسافررا داشته است که این خود یک رکورد فوق العاده درعرصه گردشگری دراستان می باشد.
گردشگری به صنعتی اطلاق میشود که در نوبه ی خودش ازطرفدان زیادی برخورداراست وابتدا ما،باید با تعریف صحیح گردشگری آشنا شویم تا بتوانیم آگاهی دقیقی نسبت به تعریف گردشگری داشته باشیم .
دورشدن موقتی شما،ازمحل زندگیتان ممکن هست به هردلیلی هرروز اتفاق بیافتدودرهرسفرشما چیزهای مختلفی را تجربه خواهیدکرد واین نشانگر آن هست که گردشگری ومسافرت مفاهیم نزدیک به هم هستندکه تا شما با انواع گردشگری ومفاهیم آن آشنایی پیدا نکنید،تفاوت این دورا درک نخواهیدکرد واین نکته را فراموش نکنیدکه این صنعت فقط برای بازدیدازجاذبه ها ،استراحت یا تفریح نیست ،گردشگری انواع مختلف وبسیاری دارد که درنوع خودش خدمات خاصی به دنبال دارد که نمی توان آن ها راباهم مقایسه کرد.
-جناب فقیه وجود این مجموعه های گردشگری تا چه اندازه درسطح جامعه سرمایه وکسب وکارها بویژه دراستان بوشهرنقش دارد؟
حضور راهنمایان گردشگری و آژانس های گردشگری باعث جذب گردشگران زیادی در استان بوشهر می شود.
حضور گردشگران موجب ورود سرمایه های زیادی به استانمون میشه که باعث اشتغال زایی و رونق اقتصادی می گردد.
‌خیلی ساده این رو بگم که یکی از مهم‌ترین درآمد زایی های دنیا اقتصاد گردشگری هست که نه تنهای شهرها بلکه خیلی از کشورهایی دنیا اقتصاد اولشون گردشگری هست.
وقتی یک گردشگر وارد استانمون میشه باعث رونق خیلی از شغل ها میشه برای مثال (هتل ها، بومگردی ها، حمل و نقل هوایی و زمینی ، گشت های دریایی، صنایع دستی، سوغاتی ها، مرکز خرید ، مراکز تفریحی ، رستوران ها و اغذیه فروشی و …) رادربرمیگیرد که تاثیربسزایی ازلحاظ مالی واقتصادی وحتی گسترش فرهنگ ،آداب ورسوم وتبادل اطلاعات علمی و تاریخی استان نیزمیشود.
درمجموعه تور گردشگری که شما مدیریت آن رابعهده دارید،مدیریت گردشگری را چگونه تعریف میکنیدوچه فاکتورهایی را در نظرمی گیرید؟
همانطور که واقف هستیم پدیده گردشگری ،درجهان امروز ،یکی ازبرجسته ترین وکار آمدترین رشته های اقتصادی هست که دست آوردهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی بسیاری را برای افراد خواهان این صنعت به دنبال دارد که برای هدفمند کردن ودرمسیرصحیح خودش قراردادن این صنعت همانطور که فواید بسیاری دارد ممکن است،آسیب رسان هم باشد.که براثرسوء مدیریت وبرنامه ریزی میتوان آسیب های فرهنگی واجتماعی را به بار آورد وازسوی دیگر ازنگاه زیست محیطی وزیستگاه منطقه ومقصد را دچار تغیرات منفی نماید ،پس اگر کمی دقت کنیم یکی ازمهمترین واساسی ترین کارکردهای مدیریت گردشگری ،جلوگیری وکاهش آسیب هاست وتبدیل این فرصت ها ی آسیب رسان به فرصت های رشد وپایداری گردشگری است ،ودرکل مدیریت گردشگری یعنی مدیریت پایدارمنابع ومقصد است.به این منظور اگر مدیریت وبرنامه ریزی گردشگری نباشد منابع مقصد مورد بهره برداری نادرست قرارمیگیردوروندرو به زوال پیدا میکندوکیفیت خود را ازدست میدهد که بنده به عنوان مدیرتور گردشگری بوشهرتور سعی برحفظ پایداری و انجام فاکتورهایی که یک مدیر تور گردشگری که شامل نظم بخشیدن وتعیین مکان وزمان و مخارج وهماهنگی های لازم جهت برگزاری تور و آسایش ورفاه یک گردشگرو تمام جوانب یک سفرو یک تور را باید داشته باشدرا سرلوحه کار خود قرارداده تا بتوانیم دراین راستا به پیشرفت صنعت گردشگری دراستان بوشهر بپرادزیم و دراین زمینه موفقیت های را کسب کنیم .
-فرآیند تور گردشگری شامل چه مراحلی است وتور شما جز کدام یک ازانواع تورهای گردشگری محسوب می شود؟
باید بگویم گردشگری انواع مختلفی دارد که میتوان به گردشگری توده ایگردشگری جایگزینگردشگری کسب وکارگردشگری لذت بخش گردشگری صنعتیگردشگری فرهنگیگردشگری اجتماعی گردشگری تفریحیگردشگری ورزشیگردشگری مذهبی گردشگری سلامت پزشکی_گردشگری ماجراجویی اشاره کردکه هرکدام فرآیندها وتوضیحات مفصل خود رادارندکه میتوان در فرصتی مناسب به جزیات وتعریف بیشتر درباره ی آنها بپردازیم .
گروه گردشگری بوشهرتوربیشتر دربخش گردشگری طبیعی وتاریخی وفرهنگی واجتماعی وورزشی تور برگزارمیکند که تا حدودی میتوان گفت درتورهای که توسط این مجموعه برگزارمیشودچه تورهای داخلی استان چه خروجی طبق مطالعه وتحقیق وبرنامه ریزی انجام شده وبامدیریت خاص وهدفمندانه سعی برانجام بهتروبا کیفیت تورنموده که این تورتوانسته با لیدرهای حرفه ایی وتخصصی که دارد برای اعم افراد تورهای تخصصی دربخش های آموزشی ،تفریحی ،ورزشی نیزبرگزارنمایدکه چندین بارازطرف دانشگاه های استان وآموزش وپرورش شهرستان ها ی مختلف استان شهرداری ها ودهیاری ،تربیت بدنی وهیات های ورزشی استان نیزمورد تقدیرقرارگرفته است وجای بسی خوشحالی داردکه تور بوشهرتور با مدیریت موفقی که دارد توانسته یکی از تورهای پرمخاطب و موفق درحوزه کاری خودش باشد که زبان زد خاص وعام هست.
-آینده صنعت گردشگری رادربوشهرچگونه تصورمیکنیدوآیا بوشهر جز استان های موفق جهت جذب گردشگر میتواند باشد؟
استان بوشهر به انواع مقصدی نو در گردشگری کشور با بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس دارای ساحل ها و جزیره های بکر و زیبایی هست که هر بیننده ای را شگفت زده می‌کند در کنار آن جاذبه ای مثل گنبد های نمکی که بین شهرستان های دشتی و دیر قرار دارد با غارهای زیبای نمکی ، آبشار های نمک ، قندیل های زیبا و گل کلم های نمکی باعث جذب گردشگرهای داخلی و خارجی زیادی برای دیدن فعالترین گنبد نمکی خاورمیانه شده است.
قدمت ۴۵۰۰ ساله بوشهر باعث شده جاذبه های تاریخی زیادی در استان بوشهر وجود داشته باشد برای مثال (نیایشگاه مُند در دشتی ، بندر تاریخی سیراف، کاخ های هخامنشی در دشتستان و عمارت های تاریخی بندر بوشهر) نام برد .
اگه بخواهم در مورد جاذبه های طبیعی استان نام ببرم (کلوت های کوه مُند ، آبشار تنگ درزو، جنگل های حرا نایبند، چشمه های آبگرم میر احمد و اهرم، تنگ بنیون و…) اما در کنار همه این جاذبه ها موسیقی اصیل و شاد بوشهری جایگاه خیلی خاصی در بین گردشگران دارد، اجرای موسیقی محفلی خیام خوانی برا آنها همیشه تازگی دارد و ریتم اجرای این موسیقی گردشگران را به وجع می آورد.
گردشگری غذایی در استان بوشهر جایگاه ویژه ای در بین گردشگران داخلی و خارجی دارد طبخ غذاهای دریایی مثل قلیه ماهی، قلیه میگو ، ماهی شکم پر ، دوپیازه میگو و خساک با ادویه های مخصوص و تند بوشهری ذاعقه هر مهمانی رو به خودش جذب میکنه در کنار این غذاهای دریایی قیمه بوشهر جایگاه متفاوت در بین مردم بوشهر دارد از دسر های خوشمزه بوشهری هم رنگینک و حلوای انگشت پیچ خاص‌ترین های این استان می باشد.وجود نخلستان‌های فراوان باعث شده تا خرما به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سوغاتی‌های استان بوشهر به‌حساب آید، بسیاری از روستاییان این استان با درست کردن صنایع‌دستی و فروش آن‌ها زندگی خود را می‌گذرانند به همین دلیل صنایع‌دستی این استان کم نیست.استان بوشهر به عنوان برترین صادر کننده خرما در ایران بیشترین نخلستان های کشور را در خود جای داده جاده مخصوص گردشگری که در بین نخلستان های شهر آبپخش میگذرد که دیدن آن برای گردشگران جذاب و زیباست.مشهورترین سوغات و محصول صنایع‌دستی استان بوشهر گبه و گلیم صادراتی است که در بسیاری از روستاها بافت آن رواج دارد. گبه و گلیم بوشهر آوازه‌ای جهانی دارد و به بسیاری از کشورهای خارجی صادر می‌شود.
در کنار گبه و گلیم یکی از محبوب‌ترین سوغاتی‌های بوشهر، عبای شتری است. عبای شتر یکی از گران‌ترین نوع عباها است که به تعداد بسیار محدود تولید می‌شود. عبا بافی ازجمله صنایع‌دستی است که به پشم وابسته است و بیش از ۵۰۰ سال سابقه دارد.
حصیر باقی ، گرگور باقی ، سفالگری ، صدف سازی و لنج سازی (گلافی) از دیگر صنایع دستی استان بوشهر می باشد.
که صنعت گردشگری در بوشهر را درجایگاه خاص خودش قرارمیدهدو استان بوشهر میتواندیکی از استان های موفق درجذب گردشگر به خود باشد که این همت والا و افراد دلسوزوعلاقمند را میطلبد تا دراین راستا قدمی ثابت وموفق بردارند.
-سخن پایانی خودرا برای مخاطبین صدای بندر که مطلب شما را مطالعه میکنند،بفرمایید،
سپاس فراوان ازشما و هفته نامه صدای بندرکه فرصت این مصاحبه خوب را برای من ،بوجود آوردید تا با گفتگویی صمیمانه به معرفی جاذبه های گردشگر و تور گردشگری دراستان بوشهر بپردازم وامید آن دارم که روزی شاهد پبشرفت رو به رشد این صنعت ومعرفی جاذبه های بکرو غنی بوشهرباشم .وتوصیه من به افرادی که به طبیعت به هرمنظوری میروند ،مواد دور ریختنی و آشغال خود را در طبیعت رها نسازند

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبر بندر | بندرگناوه، بندر دیلم، بوشهر